+31 (0)20 662 2366

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

 1. Expat Housing: Expat Housing BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 62304992.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Expat Housing een overeenkomst heeft gesloten of met wie zij voornemens is dit te doen.
 3. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Expat Housing en een klant waarbij Expat Housing zich verbindt tot het verrichten van activiteiten/dienstverlening.
 4. Huurder: elke natuurlijke persoon die in het kader van de huurdiensten van Expat Housing een huurovereenkomst heeft gesloten met de klant.
 5. Diensten/activiteiten: de door Expat Housing te verrichten werkzaamheden en/of te leveren diensten zoals bepaald in de overeenkomst, waaronder huurbemiddelingsdiensten, administratieve, financiële en/of technische beheersactiviteiten, in de ruimste zin van het woord.
 6. Schriftelijk: zowel traditionele vormen van schriftelijke communicatie als e-mail.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk Expat Housing-aanbod en op elke overeenkomst die wordt gesloten.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvan de uitvoering door Expat Housing de inschakeling van derden vereist.
 3. De toepassing van eventuele afwijkende algemene of andere door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Afwijkingen van de bepalingen van deze voorwaarden dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Indien bepalingen van een schriftelijke overeenkomst tussen partijen afwijken van deze voorwaarden, hebben de bepalingen van de betreffende overeenkomst voorrang.
 5. De nietigheid of ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Indien dit zich voordoet, zijn partijen verplicht om over en weer een regeling te treffen ter vervanging van de oorspronkelijke overeenkomst, waarbij zij ernaar streven om het doel en de aard van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk te handhaven.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod of offerte van Expat Housing is vrijblijvend, tenzij er een aanvaardingsperiode wordt aangegeven.
 2. Expat Housing is niet gebonden aan kennelijke fouten of gebreken in haar offertes.
 3. Expat Housing offertes die gebaseerd zijn op door de opdrachtgever verstrekte onvolledige of onjuiste gegevens geven de opdrachtgever geen recht om daaraan rechten te ontlenen.
 4. Een offerte verplicht Expat Housing niet tot het uitvoeren van een onderdeel van de offerte volgens het overeenkomstige prijscomponent.
 5. Een overeenkomst komt tot stand door middel van een proces van aanbieding en aanvaarding daarvan. Indien het aanbod bepaalt dat een overeenkomst pas tot stand komt nadat deze door de klant is ondertekend, dan komt die overeenkomst pas tot stand nadat het betreffende document, opgesteld door Expat Housing, door de klant is ondertekend en aan Expat Housing is geretourneerd.
 6. Indien een cliënt een overeenkomst sluit, geheel of gedeeltelijk, namens een andere natuurlijke of rechtspersoon, bevestigt hij door het aangaan van die overeenkomst dat hij daartoe bevoegd is. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

 

ARTIKEL 4. | BELANGRIJKSTE VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. De klant is verplicht Expat Housing op de hoogte te stellen van alle feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst door Expat Housing, zowel aan het begin als tijdens de duur van de overeenkomst.
 2. Daarnaast dient de opdrachtgever alle informatie en documenten te verstrekken die redelijkerwijs nodig zijn om de uitvoering en verwezenlijking van de doelstellingen van de overeenkomst mogelijk te maken.
 3. De opdrachtgever zal Expat Housing en door haar ingeschakelde derden in staat stellen de overeengekomen werkzaamheden en/of diensten adequaat en tijdig uit te voeren en zal waar mogelijk de nodige medewerking verlenen.

 

ARTIKEL 5. | HUURBEMIDDELINGSDIENSTEN

 1. Door het verlenen van huurbemiddelingsdiensten zal Expat Housing de taak op zich nemen om een potentiële huurder te vinden voor de woonruimte die door de klant in het kader van de overeenkomst wordt aangeboden. Expat Housing zal gebruik maken van het door Expat Housing geleverde en door de klant ingevulde aanvraagformulier.
 2. Expat Housing voert een achtergrond/huurhistorie check uit bij het benaderen van potentiële huurders. Het onderzoek zal worden uitgevoerd naar het oordeel van Expat Housing en Expat Housing zal het voorgaande onderzoek naar beste vermogen uitvoeren. De huurovereenkomst tussen de klant en de huurder is te allen tijde voor risico en rekening van de klant.
 3. Tenzij anders overeengekomen zal Expat Housing de schriftelijke huurovereenkomst tussen de opdrachtgever en de huurder aan deze partijen ter beschikking stellen.

 

ARTIKEL 6. | TECHNISCH, ADMINISTRATIEF EN FINANCIEEL BEHEER

 1. Expat Housing is nooit verplicht om verplichtingen ten aanzien van de huurder of de opdrachtgever na te komen die niet uitdrukkelijk voortvloeien uit de overeenkomst tussen Expat Housing en de opdrachtgever.
 2. De door de huurder te betalen maandelijkse huur wordt door Expat Housing geïnd. Expat Housing zal de bovengenoemde huurprijs aan de klant overmaken op de door de klant opgegeven bankrekening binnen de overeengekomen termijn, of in geval van een laattijdige betaling binnen een redelijke termijn, verminderd met de verschuldigde vergoeding of kosten.
 3. Expat Housing verzorgt de correspondentie en de administratieve zaken met betrekking tot de door de klant en de huurder overeengekomen huurovereenkomst. Expat Housing zal onder andere eventuele jaarlijkse huurverhogingen aan de huurder meedelen.
 4. De opdrachtgever machtigt Expat Housing hierbij om alle rechtshandelingen te verrichten die redelijkerwijs nodig zijn om de overeengekomen werkzaamheden en diensten uit te voeren. Op grond hiervan is Expat Housing gerechtigd om namens de opdrachtgever verplichtingen aan te gaan die niet meer bedragen dan € 250,- (ex. BTW).
 5. Derhalve is Expat Housing ook gerechtigd om namens de opdrachtgever overeenkomsten aan te gaan op grond van dwingende bepalingen van de wet ten aanzien van de huurder.
 6. De opdrachtgever zal zich onthouden van handelingen of communicatie met betrekking tot de huurder voor zover deze een goede en/of efficiënte uitvoering van de bepalingen van de overeenkomst door Expat Housing kunnen belemmeren.
 7. Expat Housing is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde toe te vertrouwen. De toepassing van de artikelen 7:404 en 7:404 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 8. Indien een overeenkomst inzake financiële, administratieve en/of technische beheerdiensten is gesloten voor een bepaalde duur, dan wordt die overeenkomst stilzwijgend verlengd wanneer de bedongen duur is verstreken, tenzij de overeenkomst tijdig is opgezegd overeenkomstig de desbetreffende bepalingen. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor een periode gelijk aan de oorspronkelijk overeengekomen duur, tenzij de overeenkomst is aangegaan met een opdrachtgever die handelt buiten de uitoefening van een beroep of bedrijf, in welk geval de overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd voor onbepaalde tijd.
 9. Een overeenkomst betreffende financiële, administratieve en/of technische beheersdiensten kan worden opgezegd met een opzegtermijn van twee maanden. In afwijking van de vorige zin geldt een opzegtermijn van één maand voor overeenkomsten met cliënten die handelen buiten de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 10. De opzegging door de cliënt geschiedt per aangetekende brief, behalve indien de cliënt handelt buiten de uitoefening van een beroep of bedrijf, in welk geval met een eenvoudige schriftelijke opzegging kan worden volstaan.
 11. De opzegging door een cliënt die handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf dient tegen het einde van de kalendermaand te geschieden.
 12. Indien niet tijdig wordt opgezegd, wordt de in dit artikel bedoelde overeenkomst op de eerstvolgende mogelijke beëindigingsdatum beëindigd.

 

ARTIKEL 7. | AANVULLENDE ACTIVITEITEN

 1. Indien er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd of diensten moeten worden verleend die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, dan zijn de bijbehorende extra kosten, volgens de standaardtarieven van Expat Housing, voor rekening van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever accepteert hierbij de mogelijkheid van aanvullende werkzaamheden, waaronder wijzigingen in tarieven en uitvoeringstermijn. Indien meerwerk noodzakelijk is, is Expat Housing gerechtigd de uitvoering van dergelijke werkzaamheden uit te stellen totdat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de meerkosten en voorwaarden, inclusief het alsdan te bepalen tijdstip waarop de werkzaamheden/diensten zullen worden uitgevoerd. Het niet of te laat uitvoeren van aanvullende werkzaamheden vormt geen verzuim van de zijde van Expat Housing.
 3. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst blijkt dat deze moet worden aangevuld of gewijzigd teneinde een goede uitvoering van de aanvullende werkzaamheden mogelijk te maken, zullen partijen tijdig in overleg treden en de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatieve en/of kwantitatieve zin wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor het oorspronkelijke doel van de overeenkomst. Het voorgaande kan leiden tot een verhoging van de oorspronkelijke prijs. Expat Housing zal waar mogelijk vooraf een offerte uitbrengen.
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, die op basis van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend, dan zijn de extra kosten voor rekening van de opdrachtgever, behalve in gevallen waarin Expat Housing van de situatie op de hoogte had moeten zijn voordat de prijs werd vastgesteld. Expat Housing zal de opdrachtgever tijdig informeren over de relevante kostprijsverhogingen.
 5. Zonder in gebreke te blijven kan Expat Housing een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien de uitvoering van die gewijzigde overeenkomst redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd.
 6. Afspraken over aanvullende werkzaamheden worden, met uitzondering van hetgeen in dit artikel is bepaald, in onderling overleg overeengekomen en zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

 

ARTIKEL 8. | TERMIJN VAN UITVOERING EN KLACHTEN

 1. Alle uitvoerings- en/of leveringstermijnen kunnen worden beschouwd als indicatieve, niet-vaste termijnen. In geval van verzuim van Expat Housing om de voorwaarden van de overeenkomst uit te voeren, wordt de klant pas geacht aanspraak te maken op de rechten en bevoegdheden die de wet hem toekent nadat hij Expat Housing schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Expat Housing een redelijke termijn heeft gegeven om de voorwaarden van de overeenkomst alsnog naar behoren uit te voeren, indien Expat Housing de voorwaarden van de overeenkomst nog niet heeft uitgevoerd, zelfs na het verstrijken van de bovengenoemde uitvoeringstermijn.
 2. Klachten over kennelijke gebreken dienen binnen zeven werkdagen na ontdekking daarvan, dan wel binnen zeven werkdagen nadat de opdrachtgever redelijkerwijs schriftelijk in gebreke had moeten worden gesteld door Expat Housing, te worden ingediend.
 3. Een klacht vormt een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van het verzuim, zodat Expat Housing adequaat kan reageren. Indien een klacht gegrond is, zal Expat Housing zich inspannen om de klacht op te lossen en, indien relevant en vereist, de activiteiten/diensten alsnog op een goede manier uit te voeren.
 4. Indien de opdrachtgever Expat Housing niet binnen de in lid 2 genoemde termijn in gebreke stelt, verbeurt de opdrachtgever zijn aanspraken op voortzetting van de werkzaamheden/diensten en eventuele schade.
 5. Klachten met betrekking tot bepaalde activiteiten/diensten houden geen recht in om de rest van de geleverde diensten en prestaties te weigeren. Een klacht houdt nooit in dat de klant zijn (betalings)verplichtingen opschort.

 

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Expat Housing is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden dit rechtvaardigen, de overeenkomst terstond te ontbinden indien de opdrachtgever niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet, of indien na het sluiten van de overeenkomst Expat Housing kennis heeft gekregen van omstandigheden die voor hem een gegronde reden zijn om te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen.
 2. Expat Housing heeft het recht de overeenkomst terstond te ontbinden indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard; indien de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard; indien beslag is gelegd op de goederen van de opdrachtgever; of in andere gevallen waarin de opdrachtgever niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, behalve wanneer de opdrachtgever vooraf voldoende zekerheid heeft gesteld voor de te betalen bedragen.
 3. Daarom is Expat Housing ook gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die de nakoming van de verplichtingen van de overeenkomst onmogelijk maken of die redelijkerwijs niet van haar kunnen worden verlangd, indien de overeenkomst onveranderd blijft.
 4. Alle extra kosten of schade die Expat Housing maakt in verband met de ontbinding en/of opschorting van de overeenkomst komen voor rekening van de opdrachtgever, voor zover deze aan hem zijn toe te rekenen.
 5. De klant zal nooit enige vorm van schadevergoeding eisen met betrekking tot de door Expat Housing op basis van dit artikel uitgeoefende ontbindings- en opschortingsrechten.
 6. Indien Expat Housing de overeenkomst op basis van dit artikel zou ontbinden, zouden al haar vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar worden.

 

ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn alle prijzen die door Expat Housing worden vermeld, exclusief BTW.
 2. De opdrachtgever is aan Expat Housing een eenmalige vergoeding verschuldigd voor de in artikel 5 beschreven huurbemiddeling, bestaande uit het overeengekomen percentage van de bruto jaarhuur van de te huren woonruimte, tenzij de huurovereenkomst met de huurder een looptijd heeft van minder dan 1 jaar, in welk geval de opdrachtgever hetzelfde bedrag verschuldigd is in verhouding tot de duur van die huurovereenkomst. Indien de huurovereenkomst met de huurder minimaal een jaar na de totstandkoming ervan wordt verlengd, is de opdrachtgever alsnog het overeengekomen percentage van de bruto jaarhuur verschuldigd.
 3. Indien de huurovereenkomst tussen de opdrachtgever en de huurder binnen een jaar na de totstandkoming ervan wordt ontbonden, wordt het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag berekend met inachtneming van de periode van de huurovereenkomst. Het bedrag wordt verrekend met de reeds door de opdrachtgever gedane betalingen.
 4. De opdrachtgever is een maandelijks overeengekomen bedrag verschuldigd over de bruto maandhuur van het betreffende object voor beheerswerkzaamheden.
 5. Alle extra kosten die verband houden met de overeengekomen activiteiten/diensten, zoals kosten van technische werkzaamheden van derden, komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever en zijn niet begrepen in de in de leden 2 en 4 genoemde percentages.
 6. Expat Housing zal, met uitzondering van hetgeen in het vorige lid is bepaald, alle vorderingen met betrekking tot de opdrachtgever maandelijks verrekenen met de door de opdrachtgever op basis van de overeenkomst geïnde huur.
 7. De door de opdrachtgever op grond van lid 2 verschuldigde bedragen dienen vooraf te worden betaald, tenzij anders is bepaald.
 8. Betaling van de door de klant verschuldigde bedragen die niet automatisch worden verrekend, dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn en op de door Expat Housing vastgestelde wijze.
 9. Klachten over de hoogte van de creditnota’s of facturen schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever nooit op.
 10. De klant dient betalingen te verrichten zonder verrekening met – mogelijk omstreden – vorderingen die Expat Housing voor rekening van de klant kan hebben. Eventuele correcties worden afzonderlijk verwerkt door middel van creditfacturen.
 11. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, of indien de opdrachtgever om andere redenen niet in staat is te betalen, en/of indien de opdrachtgever zijn bedrijf heeft overgedragen aan een andere vorm van rechtspersoonlijkheid of zijn bedrijf heeft overgedragen aan een derde, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 12. Indien de opdrachtgever de betalingen niet tijdig verricht, wordt hij automatisch geacht in verzuim te zijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. De opdrachtgever is vanaf de dag dat het verzuim is vastgesteld de wettelijke handelsrente verschuldigd. De wettelijke handelsrente wordt in rekening gebracht tot en met de dag waarop het gehele verschuldigde bedrag is voldaan. Indien de opdrachtgever handelt buiten de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt hetgeen in de vorige volzinnen is bepaald, maar wordt de wettelijke handelsrente vervangen door de wettelijke handelsrente.
 13. Alle redelijkerwijs gemaakte kosten ter verkrijging van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet op de gerechtelijke incassokosten.

 

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADELOOSSTELLING

 1. Expat Housing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan eigendommen van de klant, tenzij de klant kan bewijzen dat deze schade aan Expat Housing is toe te schrijven.
 2. Expat Housing is nooit aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever wordt geleden en die aan de huurder van het onroerend goed kan worden toegerekend.
 3. Expat Housing is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie.
 4. Expat Housing is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van handelingen van door haar ingeschakelde derden nadat de opdrachtgever deze derden heeft ingeschakeld en/of de opdrachtgever een beslissende invloed heeft gehad op de keuze van deze derden.
 5. In het geval van vorderingen van de klant op grond van het in gebreke blijven van derden die door Expat Housing zijn ingeschakeld om activiteiten/diensten uit te voeren zonder medeweten van de klant, zal de klant trachten een minnelijke schikking te treffen met de betreffende derde partij. Indien een klant, die handelt binnen de uitoefening van een beroep of de exploitatie van een bedrijf, een gerechtelijke procedure wenst te starten op basis van een dergelijke vordering, dient hij, met uitsluiting van Expat Housing, een vordering in te stellen tegen de in dit hoofdstuk genoemde derde partij alvorens een beroep te doen op zijn rechten met betrekking tot Expat Housing.
 6. Expat Housing is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder geleden verlies, winstderving en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien, ondanks het bepaalde in deze voorwaarden en onverminderd het overige in dit artikel, Expat Housing toch aansprakelijk zou zijn tegenover de klant, dan is dit uitsluitend voor de geleden directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
 • de redelijke kosten van het onderzoek naar de oorzaken en de omvang van de schade, voor zover het onderzoek betrekking heeft op schade in de zin van deze bepalingen;
 • alle redelijke kosten die worden gemaakt om de ondermaatse prestaties van Expat Housing in overeenstemming te brengen met de normen van de overeenkomst, voor zover deze aan Expat Housing kunnen worden toegerekend;
 • redelijke kosten die zijn gemaakt om schade te voorkomen of te beperken, voor zover de opdrachtgever kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de in dit hoofdstuk beschreven directe schade
 1. De aansprakelijkheid van Expat Housing is beperkt tot het bedrag dat Expat Housing aan de klant verschuldigd is voor de periode van de voorafgaande zes maanden voorafgaand aan het schadegeval, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Expat Housing nooit meer zal bedragen dan het bedrag dat met betrekking tot het betreffende geval op basis van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Expat Housing daadwerkelijk zal worden uitbetaald.
 2. Onverminderd het overige in dit artikel geldt voor alle vorderingen en verweren tegen Expat Housing een verjaringstermijn van één jaar.
 3. Onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid van de klant, is de klant aansprakelijk voor schade als gevolg van onnauwkeurigheden in de door hem bedongen methoden en het in gebreke blijven met betrekking tot zaken die onder de activiteiten van Expat Housing vallen. De opdrachtgever vrijwaart Expat Housing voor alle aanspraken van derden in dergelijke zaken.
 4. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Expat Housing, zal de klant Expat Housing vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, inclusief de huurder, ongeacht het onderwerp, in zaken die verband houden met schadeclaims, kosten of belangen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door of namens Expat Housing.

 

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

 1. Elke overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen partijen, dat wil zeggen de opdrachtgever en Expat Housing, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 2. De partijen zijn verplicht zich naar beste vermogen in te spannen om elk geschil tussen hen te beslechten alvorens een dergelijk geschil aan de rechter voor te leggen.
 3. Behoudens uitdrukkelijke afwijking door de wet is de rechtbank Amsterdam exclusief bevoegd voor dergelijke geschillen.